امروز 14 خرداد 1402

مجمع عمومی عادی سالیانه

کمیسیون‌های انجمن فین‌تک

کمیسیون پرداخت

رئیس: آقای احمدرضا منصوری (مدیرعامل پی پینگ)

نائب رئیس: آقای مهدی عبادی (مدیرعامل وندار)

دبیر:

کمیسیون رمز ارز

رئیس: آقای امیرحسین راد (مدیرعامل نوبیتکس)

نائب رئیس: آقای بنیامین عباسی (مدیرعامل بیت مکس)

دبیر: آقای امیرحسین مردانی (مدیرعامل بیت پین)

کمیسیون اینشورتک

رئیس: آقای محمدرضا فرحی (مدیرعامل بیمه بازار)

نائب رئیس: آقای حامد ولی‌پور (مدیرعامل ازکی)

دبیر: آقای احسان حق‌بجانب (مدیرعامل سپهر سفیران)

کمیسیون لندتک

رئیس: آقای علیرضا هوشمند (شرکت قسطا)

نایب رئیس: آقای محمد سعید ابراهیمی ( شرکت دیجی پی)

کمیسیون بانک تک

کمیسیون بانک تک در حال تشکیل است.

ریاست:

اعضا:

  • نام و نام خانوادگی عضو
  • نام و نام خانوادگی عضو
  • نام و نام خانوادگی عضو
  • نام و نام خانوادگی عضو
این کمیسیون در حال تشکیل است.
این کمیسیون در حال تشکیل است.