لیست اعضای انجمن فین‌تک

download
بانک فردا
vandar-logo-لوگو-وندار
ازکی
Untitled-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9
com.ramzinex
اکس اونیکس
Untitled-26
تترلند
exbito_logo
Untitled-2تنرا
1 2 3 4 5 6 7 8 9

کمیسیون‌های انجمن فین‌تک

دبیر کمیسیون، به صلاحدید هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون انتخاب خواهد شد.

 

کمیسیون پرداخت

رئیس: آقای احمدرضا منصوری (مدیرعامل پی پینگ)

نائب رئیس: آقای مهدی عبادی (مدیرعامل وندار)

دبیر: کمیسیون فاقد دبیر می‌باشد.

کمیسیون رمز ارز

رئیس: آقای امیرحسین راد (مدیرعامل نوبیتکس)

نائب رئیس: آقای بنیامین عباسی (مدیرعامل بیت مکس)

دبیر: آقای امیرحسین مردانی (مدیرعامل بیت پین)

 

کمیسیون اینشورتک

رئیس: آقای محمدرضا فرحی (مدیرعامل بیمه بازار)

نائب رئیس: آقای حامد ولی‌پور (مدیرعامل ازکی)

دبیر: آقای احسان حق‌بجانب (مدیرعامل سپهر سفیران)

 

کمیسیون لندتک

رئیس: آقای علیرضا هوشمند (شرکت قسطا)

نایب رئیس: آقای محمد سعید ابراهیمی ( شرکت دیجی پی)

دبیر: کمیسیون فاقد دبیر می‌باشد.

کمیسیون بانک تک

رئیس: آقای علیرضا هوشمند (شرکت قسطا)

نایب رئیس: آقای محمد سعید ابراهیمی ( شرکت دیجی پی)