امروز 14 خرداد 1402

مجمع عمومی عادی سالیانه

هیات مدیره

هیات مدیره ۱۳۹۹ - ۱۴۰۱

محمد مهدی شریعتمدار
محمد مهدی شریعتمدار ریس هیئت مدیره
قاسم رادمان
قاسم رادمان نایب رییس هیئت مدیره
مصطفی امیری
مصطفی امیری خزانه دار
احمدرضا منصوری
احمدرضا منصوری عضو اصلی هئیت مدیره
محمد مهدی فاطمیان
محمد مهدی فاطمیان عضو اصلی هیئت مدیره
مهدی عبادی
مهدی عبادی عضو اصلی هیئت مدیره
هومن امینی
هومن امینی عضو هئیت مدیره
مصطفی نقی پورفر
مصطفی نقی پورفر دبیر هیئت مدیره
ناصر غانم زاده
ناصر غانم زاده عضو علی البدل هیئت مدیره
جعفر پشامی
جعفر پشامی عضو هئیت مدیره
مصطفی اکرمی
مصطفی اکرمی بازرس اصلی
پوریا یغمایی
پوریا یغمایی بازرس علی البدل

هیات مدیره ۱۴۰۱ - ۱۴۰۳

محمد مهدی فاطمیان
محمد مهدی فاطمیان ریس هیات مدیره
نوید رجایی پور
نوید رجایی پور نایب رییس هیات مدیره
محمد مهدی مومنی
محمد مهدی مومنی خزانه دار
مصطفی نقی پور
مصطفی نقی پور دبیر هیات مدیره
وحید شامخی
وحید شامخی عضو اصلی هیئت مدیره
سعید قدوسی نژاد
سعید قدوسی نژاد عضو اصلی هیئت مدیره
احمدرضا منصوری
احمدرضا منصوری عضو اصلی هیئت مدیره
امیر راسخ
امیر راسخ عضو اصلی هیئت مدیره
علیرضا یعقوبی
علیرضا یعقوبی علی البدل اول
علیرضا هوشمند
علیرضا هوشمند علی البدل دوم
علی امیری
علی امیری بازرس اصلی
سامان بیرقی
سامان بیرقی بازرس علی البدل