امروز 14 خرداد 1402

اساسنامه و اسناد ثبتی انجمن فین‌تک

انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی (انجمن فین تک) یک نهاد تخصصی صنفی تحت نظارت وزارت کار بوده و با هدف قدرت بخشیدن به شرکت های فن‌آور مالی بخش خصوصی فعالیت می‌نماید.