امروز 14 خرداد 1402

معرفی انجمن فین‌تک ایران

انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران یک نهاد تخصصی صنفی تحت نظارت وزارت کار بوده و با هدف قدرت بخشیدن به شرکت‌های فن‌آور مالی بخش خصوصی فعالیت می‌نماید. همچنین انجمن فینتک به شماره ثبت ۳۲-۲/۳-۴۸۵ در حال الحاق شدن در اتاق بازرگانی و اقدام برای تاسیس یک اتحادیه کشوری است.

باور داریم فناوری‌های نوین مالی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور است لذا با هدف رشد اقتصادی از طریق حمایت از شرکت‌های فن‌آورو بهبود فضای کسب و کار جهت بهره برداری از توان نخبگان اهداف زیر را دنبال خواهیم کرد.

ماموریت

قدرت بخشیدن به شرکت‌های فن‌آور مالی بخش خصوصی

  • با هدف رشد اقتصادی
  • از طریق حمایت از شرکت‌های فن‌آور
  • و بهبود فضای کار جهت بهره‌برداری از توان نخبگان

چشم‌انداز

ایران، پیشروترین بازیگر فناوری های نوین مالی خاورمیانه

اهداف

  • حمایت از توسعه کسب وکارهای نوین مالی و بهبود فضای کسب وکار
  • ایجاد زمینه های همکاری و توسعه ارتباطات
  •  آینده پژوهی و ترسیم نقشه راه فناوری های نوین مالی
  • آگاهی افزایی عمومی و اطالع رسانی شفاف

ذینفعان

استارت آپ‌ها، شرکت‌ها، نهادهای سیاستگذار و ناظر،
سرمایه گذاران، شتاب دهنده‌ها، رسانه‌ها و سایر نهادهای متناظر