اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

اصلاحیه تاریخ برگزاری مجمع عمومی

اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ا انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین مالی شماره ثبت انجمن: ۵۲۴۴۵ و شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۵۳۸۸۶ بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن می رساند تاریخ برگزاری مجمع عمومی از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ به روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/14 تغییر یافت ،مکان و ساعت و دستورات جلسه […]